Pedagog szkolny

III. PEDAGOG SZKOLNY (wyciąg ze Statutu Gimnazjum nr 2 w Mławie)

 1. Do zadań pedagoga  należy w szczególności:
 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • wspieranie mocnych stron uczniów, realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
 • udzielanie uczniom porad i konsultacji,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagog współpracuje między innymi z instytucjami:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mławie i w Ciechanowie,
Sąd Rodzinny i kuratorzy rodzinni,
Policja, zwłaszcza dzielnicowi i Inspektor d/s nieletnich,
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny d/s Uzależnień Urzędu Miasta w Mławie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie,
Urząd Pracy w Mławie.

LISTA WAŻNYCH MIEJSC – TU MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

 • Dyrektor, pedagog szkolny Gimnazjum nr 2 w Mławie - 23 654-49-10
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 - 23 654-33-29
 • Policyjny telefon zaufania - 23654-73-33
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ul. Narutowicza 4 - 23 654-35-60
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 - 23 654-43-56
 • Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18 - 23 654-52-29
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 0-800-120-002
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka - 22 626- 94- 19
 • Rzecznik Praw Dziecka - 22 696-55-50


Godziny pracy pedagoga szkolnego
Poniedziałek: 9.00 – 16.00
Wtorek: 8.00 – 15.00
Środa: 8.00 – 14.30
Czwartek: 7.45 – 14.00
Piątek: 7.45 – 13.00

Pedagog szkolny w Gimnazjum nr 2 - Grażyna Nehring