Prawa ucznia i ...

§ 26 PRAWA UCZNIA I TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej,
 • pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów:
  • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
  • redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 • bieżącej, sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 • wystąpienia z wnioskiem o indywidualny program lub tok nauki, który umożliwiałby mu rozwijanie szczególnych uzdolnień, poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb,
 • ochrony i poszanowania godności, dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć,
 • życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 • do znajomości swoich praw oraz odwołania się do właściwych instytucji w przypadku łamania jego praw,
 • przejawiania własnej inicjatywy w organizowaniu działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej za wiedzą władz szkolnych,
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • reprezentowania szkoły w konkursach wiedzy i umiejętności oraz zawodach sportowych,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
 • korzystania z pomocy socjalnej, jaką może zapewnić szkoła.

  2. Rzecznikiem ucznia w zakresie przestrzegania jego praw jest nauczyciel wybrany przez społeczność uczniowską. Do jego zadań należą:
  • zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
  • mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole,
  • reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

  3. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów).
  4. Jeżeli interwencje i mediacje rzecznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi.
  5. Rzecznik prowadzi dokumentację dotyczącą każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole. Dokumentacja ta jest poufna, nie może być udostępniana osobom trzecim. Rzecznik ujawnia dokumentację jedynie na wniosek dyrektora szkoły.

  Rzecznik Praw Ucznia w Gimnazjum nr 2 - Katarzyna Cechowska