Obowiązki rodziców

§ 19 OBOWIĄZKI RODZICÓW (wyciąg ze Statutu Gimnazjum)

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
  • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora, w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 14 i 16 ustawy o systemie oświaty.
  • zapewnienia dziecku spełniającego obowiązek nauki poza szkołą warunków umożliwiających realizację obowiązującej podstawy programowej,
  • współpracy w zakresie organizowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • uczestniczenia w spotkaniach rodziców z wychowawcą,
  • pilnowania realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko i usprawiedliwiania jego nieobecności w ciągu dwóch tygodni od jego powrotu do szkoły.