Dla zdających Egzamin Gimnazjalny

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
1. Na egzamin każdego dnia należy przyjść najpóźniej o godz. 8:20
2. Uczniowie przed wejściem do sali egzaminacyjnej ustawiają się klasami zgodnie z kolejnością na liście, wchodzą pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować oraz otrzymują koperty z metryczką i naklejkami z numerem PESEL. Do wykorzystania są naklejki: 1 dzień (5 szt.) –historia – 2 szt., język polski – 3 szt.,  2 dzień (6 szt.) – przyrodnicze  – 2 szt., matematyka – 4 szt., 3 dzień (5 szt.) – język obcy PP – 2 szt., język obcy PR – 3 szt.
3. Każdego dnia należy przynieść ze sobą 2 szt. długopisów z czarnym wkładem i linijkę.
4. Każdy zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
5. Po rozdaniu arkuszy uczniowie mają obowiązek zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, zakodowanie arkuszy i naklejenie naklejek w wyznaczonych miejscach. Po wykonaniu tych czynności przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego ogłasza rozpoczęcie egzaminu i uczniowie mogą przystąpić do pracy z arkuszem.
6. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
7. Jeśli uczeń ukończył pracę, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów - czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności  
8. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
9. U uczniów, którym przysługują dostosowania czynności związane z kodowaniem arkuszy wykonują  członkowie zespołu nadzorującego. Uczniowie ci pracują z całymi zestawami i nie przenoszą odpowiedzi do kart odpowiedzi.
10. W czasie egzaminu uczniów obowiązuje odświętny strój szkolny.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. Terminy egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 - trwa 90 minut
(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
- z zakresu matematyki – godz. 11:00 - trwa 90 minut
(lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)  
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 - trwa 60 minut
(lub nie więcej niż 90 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)  

2. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 1 czerwca 2016 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2016 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. Termin ogłoszenia wyników – 17 czerwca 2016 r., wydanie zaświadczeń 24 czerwca.
4. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest dla wszystkich uczniów obowiązkowe. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu uczeń nie może ukończyć gimnazjum. W przypadku nagłej choroby lub innego nieprzewidzianego wypadku rodzic powiadamia dyrektora szkoły o przyczynach nieobecności ucznia. Uczeń zgłoszony zostanie do zdawania egzaminu w dodatkowym terminie.
5. W dniach egzaminu uczniów obowiązuje strój odświętny - biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie.
6. Na egzamin uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie – uczeń, który spóźni się na egzamin nie zostanie wpuszczony do sali i nie jest dopuszczony do zdawania danej części egzaminu.
7. Na egzamin uczniowie przynoszą 2 długopisy z czarnym tuszem i linijkę. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody.
8. Nie wolno wnosić do sal egzaminacyjnych telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych – w przypadku stwierdzenia posiadania urządzenia egzamin może zostać przerwany i unieważniony.
9. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego)
b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
c) nie porozumiewa się z innymi zdającymi
d) nie wypowiada uwag i komentarzy
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
10. W przypadku
•    stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia
•    wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej
•    zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych zdających.
Informacje o egzaminie gimnazjalnym opublikowane są na stronie www.oke.waw.pl i www.cke.edu.pl.